NON nos sorprende que a candidatura “A cor do Cofiga” asista con asombro ou estupor a algo relativo ó proceso electoral, pois asistiron con asombro a aspectos totalmente legáis da nosa candidatura dende o primeiro día, aínda que xa comenzaran a campaña antes da convocatoria das eleccións.

NON nos sorprende que algúns ameacen con accións penais e administrativas contra compañeiros, porque dende o primeiro día tras as eleccións a súa única preocupación foi tomar posesión canto antes, aínda que sabían que é a Xunta sainte a que marca o día de traspaso e ten 15 días hábiles para facelo.

SI nos sorprende que se finxa que a desaparición dun voto é insignificante, ou que toda unha candidatura que prometía traballar para representar e integrar a toda a fisioterapia galega, non respecte a metade dos votantes das pasadas eleccións e a aqueles cuxo dereito ó voto veuse cerceado por incidencias desafortunadas e alleas ós organizadores do proceso electoral. Seguro que estes compañeiros non cren que a defensa dos seus dereitos sexa unha “pantomima”.

SI nos sorprende que a candidatura non faga honra ao seu nome e busque un “A-cor-do”, tendo en conta que os apoios ás candidaturas foron case idénticos. Gañaron por un só voto e durante o reconto desapareceu un voto en Vigo.
Esa é unha verdade absoluta, que reflectiron nas actas electorais colexiados de a pé alleos a todas as candidaturas que (como os asesores xurídicos externos que recomendaron anular parte do proceso) precisamente porque non son parte de ningunha candidatura, non inventan feitos ou procedementos.

NON danen á institución, non menosprecien a parte dos compañeiros, non digan que son ilegais os pasos xustos e necesarios que dan persoas alleas a Loitadores para reparar unha situación irregular.

NON digan que non tomarán parte dun proceso, cando xa saben que nas casas dos colexiados e o día das eleccións haberá papeletas de “A Cor do Cofiga” e que, se tras a repetición das novas eleccións a súa candidatura, resulta gañadora aínda que sexa de novo por un so voto (pero esta vez sen incidencias asombrosas no reconto) os Loitadores tenderemos a man e facilitaremos  a transición na Xunta de Goberno.

Por iso…
SI esperamos que as súas decisións estén á altura dos seus votantes e da metade restante que din querer representar, porque lles guste ou non, contaron co apoio do 50,07% dos colexiados e NON deben ignorar o sentir e a indignación do restante 49,93% ante esta desagradable situación.

Comunicado en relación as incidencias nas eleccións a Xunta de Governo

Estimad@s compañeir@s,
Como xa saberedes o pasado sábado 29 de xuño tiveron lugar as Eleccións á Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Fisioterapeutas (CoFiGa), sendo o resultado das mesmas o de 353 votos a favor da candidatura “A Cor do Cofiga”, por 352 da candidatura” Loitadores”. Como xa se veu extendendo entre un numero cada vez maior de compañeiros, desde a nosa candidatura confirmamos o feito de que durante o escrutinio realizado na mesa electoral de Vigo, apareceu un voto menos (315) con respecto ao reconto que os membros da mesa xunto aos interventores presentes (de ambas candidaturas) tiñan reflectido no seu censo (316).
Ademais, tivemos detectado outras incidencias no voto por correo, habiendo compañeiros que se percataron que o seu voto correctamente depositado e certificado na oficina de Correos, non chegou a ser entregado na sede correspondente polo que non pudo ser cuantificado. Ao ser a diferencia de votos de tan só un, e tendo en conta tanto o extravío dun voto durante o reconto na Sede Sur, como as incidencias que nos foron comunicadas con respecto ao voto por correo, defendemos que estas desgraciadas circunstancias pudieron ter unha influencia definitiva no resultado electoral.
Polo tanto, tanto pola defensa dos nosos dereitos como candidatura como pola defensa dos compañeiros que debido as incidiencias descritas tiveron visto menoscabados os seus dereitos como votantes no proceso electoral, consideramos que o máis lóxico e axeitado é a repetición de dito proceso.

Con esta reclamación xa trasladada á Xunta de Goberno, o que defendemos é que, sexa cal sexa a candidatura gañadora, esta pode exercer as súas funcións como Xunta de Goberno sen a sospeita continua de cal sería o resultado das Eleccións se o voto extraviado aparecese ou se os votos que Correos non dou entregado deran chegado á Sede igual que os demais.
A continuación plasmamos o escrito que enviamos á Xunta de Goberno:

Don Perfecto Pampín Lado, colegiado CoFiGa número 1323, con DNI 53112244-T y domicilio a efecto de notificaciones sito en la Calle Daniel Espiño 15D, 2A, 36600, Vilagarcía de Arousa
EXPONGO

Primero.- Que el 29/06/19 se proclamó que la candidatura que yo mismo encabezaba para las elecciones al CoFiGa 2019 había perdido por un voto.
El resultado conjunto de las dos mesas electorales existentes, la de Vigo y la de A Coruña, fue de 352 frente a 353 votos.

Segundo.- Que según consta en el acta de escrutinio de la mesa de Vigo, firmada por todos los miembros de la mesa e interventores de las dos candidaturas, se contabilizaron 315 votos aunque se registraron 316 votos emitidos.
Coinciden en que se emitieron 316 votos válidos los cuatro censos que se manejaron en la mesa: el de la Secretaria, el de Vocal, el del interventor de la candidatura contraria y el de la candidatura que yo encabezaba.

Tercero.- Que por tanto, es innegable que se ha extraviado un voto que, de ser favorable a la candidatura que encabezaba, habría supuesto un empate y, con ello, la necesidad de convocar nuevas elecciones.

En consecuencia, solicito y reclamo a la Junta de Gobierno en funciones que declare que:
1. Ha existido una evidente irregularidad en el proceso electoral que impide conocer cuál es la verdadera voluntad de los electores.
2. Lo único que se sabe es que se ha extraviado un voto que, si favoreciese a la candidatura que encabezaba, habría determinado que el resultado electoral fuese el de empate.
3. Siendo determinante la irregularidad, procede acordar la nulidad del proceso desde el 03/06/19 fecha en la que se proclamaron las candidaturas que concurrían a las elecciones y se abrió plazo para emitir el voto por correo.
Por todo ello, SOLICITO admisión del presente escrito para que, a mayor brevedad posible procedan de conformidad con lo expuesto, a todos los efectos legales que sean oportunos.
Es de justicia que pido en Vilagarcía de Arousa para A Coruña a 4 de julio de 2019. D. Perfecto Pampín Lado
DNI 53112244-T

Propostas relacionadas co seu ámbito de actuación

Propostas dende o presidente

  • Continuaremos coas reunións itinerantes da Xunta de Goberno polas catro provincias.
  • Abriremos durante unha hora as Xuntas de Goberno para que de forma presencial ou por vía telemática, os colexiados podan facernos chegar as suas preguntas, dúbidas ou suxerencias.
  • Proporemos una reforma nos estatutos para que poda emitirse o voto por vía telemática tanto en asambleas como en futuras eleccións.

Manteremos una línea de contacto directa e habitual co sindicato de fisioterapeutas galegos SINXEFE e resto de organización sindicais, colaborando e emprendendo medidas que podan axudar na mellora das condicións laborales dos fisioterapeutas.

Promoveremos a creación de un foro da profesión, formado por Cofiga, Universidades, Sogafi e Sinxefe co obxectivo de establecer consenso en temas clave para la profesión, ao mesmo tempo que se plantexan medidas e actuacións sinérxicas e coordinadas que busquen o beneficio común para a fisioterapia e os fisioterapeutas

  • Proporemos a creación dun Foro Sanitario Galego, no cal podamos tratar temas de interese común para todos los colectivos sanitarios.
    No caso de que o foro non chegase a fraguar, deseñaremos un calendario establecido de reunións co resto de colectivos sanitarios para estreitar lazos e establecer vínculos sólidos entre profesións.
  • Manteremos a rolda de contactos, polo menos unha o ano, con tódolos grupos con representación no parlamento, para transmitirlles a realidade da fisioterapia en Galicia, os problemas cos que nos atopamos no día a día, plantexar as solucións a estos problemas  e mostrar o potencial que posúe a nosa profesión de cara a mellora do estado de benestar.
  • Continuaremos facendo chegar á administración propostas a través das cales a fisioterapia poida contribuir a una mellora na eficacia e eficiencia do sistema sanitario e socio sanitario, ofrecendo a nosa colaboración para todos aqueles temas de interese dos cales poidamos dar solucións.
  • Traballaremos para manter unha línea de contacto fluida e habitual coas dúas facultades de fisioterapia presentes en Galicia, promovendo iniciativas de interese e facilitando a transición dos estudantes dende o ámbito académico ao profesional, traballando tamén de forma conxunta por unha Fisioterapia moderna baseada no máximo aproveitamento das nosas competencias con plans de estudo adaptados a realidade actual da profesión.
  • Desenvolvimento da figura do precolexiado

Promoveremos cando menos un encontro anual,  ao cal serán convocadas a tódalas asociacións de doentes, para levar a cabo unha mesa redonda na que se traballen sinerxias firmes entre o Colexo e as asociacións para a defensa de intereses comúns ante a Administración.

Os xa presentados...

Daniel José Alvite Sánchez

Candidato a vogal por A Coruña.

Loitarei por acercar ao máximo tódalas novidades e iniciativas do Colexio ao colectivo, a outros profesionais e á poboación en xeral, mediante novas estratexias de comunicación e campañas de divulgación profesional que den a máxima visibilidade á Fisioterapia e permitan coñecer ao máximo o que somos, o que facemos e como o facemos.

Ten moito que aportar. Preme aquí

Estrella Pallín Tato

Candidata a Tesoureira.

Loitarei por un colexio transparente onde podades seguir accedendo a toda a información económica e se vos explique a onde van a parar cada euro que entran na conta do colexio.
Loitarei por continuar traballando para o #metooFisioGalicia e que non caia no olvido

Ten moito que aportar. Preme aquí